• Avtor: Suzana Wallner (Elektro Ljubljana OVE d.o.o.)
  • 28.11.2016

Vlada izdala Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

Uredba podrobneje predpisuje vrste energetskih tehnologij upravičenih do podpor, višino in trajanje posamezne vrste podpore, pogoje za pridobitev podpore, način pridobitve podpore, postopek za znižanje ali odvzem podpore in način podeljevanja in koriščenja podpore.

V skladu s smernicami za državno pomoč se bodo morali proizvajalci elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, ki bodo vstopili v shemo po novi ureditvi, bolj tržno odzivati in sprejemati tveganja, ki veljajo tudi za druge proizvajalce elektrike. Novost je, da se podpora ne bo zagotovila proizvajalcem v obdobjih, ko so na trgu z elektriko negativne cene šest ali več zaporednih ur, manj bo proizvajalcev, ki si bodo lahko še izbrali podporo v obliki zagotovljenega odkupa. Novost je tudi, da bodo lahko dobili določeno podporo tudi proizvajalci elektrike iz že amortiziranih proizvodnih naprav na lesno biomaso v obdobjih, ko so cene elektrike na trgu tako nizke, da elektrarne na lesno biomaso s prihodki od elektrike ne morejo več pokrivati obratovalnih stroškov.

Z uredbo se spreminja izvajanje podporne sheme za elektriko iz OVE in SPTE, v skladu z odločbo, ki jo je izdala Evropska komisija 10. 10. 2016 in s katero je dovolila zagotavljanje državne pomoči proizvajalcem elektrike. Ker je Slovenija čakala na odločbo od maja lani, se podpore za nove naprave niso zagotavljale in ni bilo naložb.

Bistvena novost spremenjene podporne sheme je prav uveljavitev konkurenčnega postopka izbora projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo preko javnega poziva, kot to zahtevajo pravila Evropske komisije o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020. Tak način izbora projektov, ki se uveljavlja v večini držav članic, naj bi zagotavljal, da bo podpora dodeljena najučinkovitejšim projektom za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE.

Vlada je lani sprejela načrt za izvajanje podporne sheme za 2016, v katerem je predvidela, da se bo na razpisu dovolil vstop v podporno shemo proizvodnim napravam, za katerih podpiranje se nameni 10 milijonom evrov. S sprejemom uredbe pred koncem novembra 2016 ostane Agenciji za energijo na voljo dovolj časa, da pripravi vse potrebno za izvedbo javnega poziva za vstop novih proizvodnih naprav v podporno shemo.

Po 1. 1. 2017 pa bo treba pri zagotavljanju podpor spoštovati v vseh pogledih smernice skupnosti za državno pomoč za okolje in energijo 2014 - 2021, kar pomeni, da razpisa v skladu z načrtom za izvajanje podporne sheme, ne bo več možno objaviti.


Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 74/16. Podrobnosti

Vir: MzI