Samooskrba z električno energijo

Samooskrba iz obnovljivih virov energije je proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov enerigije kot so sonce, veter in voda. Naprave za samooskrbo lahko priključijo gospodinjski odjemalci in mali poslovni odjemalci.

Pogoji in varnostne zahteve naprave:

 • Nazivna moč naprave za proizvodnjo električne energije ne sme presegati 11 kVA.
 • V primeru, da bo ob prejemu vloge za dopolnitev soglasja za priključitev naprave že izpolnjena letna skupna nazivna moč 10 MVA, bo lastnik naprave lahko priključil napravo v naslednjem koledarskem letu.
 • Priključena je na notranjo nizkonapetostno inštalacijo, ki je opremljena z dvosmernim merilnim števcem in s funkcijo daljinskega odčitavanja.
 • Naprava za samooskrbo mora zagotavljati varnosti določbe pravilnika, ki ureja tehnične zahteve za varno in pravilno delovanje naprave za samooskrbo.

Način obračunavanja električne energije:

 • Pri obračunu električne energije in omrežnine se upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnim mestu ob zaključku obračunskega obdobja.
 • Obračunsko obdobje je koledarsko leto oz. obdobje od datuma vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja v tekočem koledarskem letu do konca koledarskega leta.

od IDEJE do IZVEDBE

Lastnik naprave mora pred priključitvijo na notranjo inštalacijo stavbe:

 • Pridobiti soglasje za priključitev oz. soglasje za spremembo obstoječega soglasja za priključitev - v primeru že obstoječega merilnega mesta.
 • Zamenjati števec v skladu z uredbo.
 • Skleniti pogodbo o neto dobavi z dobaviteljem in jo posredovati distribucijskem operaterju.

Vlogi za priključitev je potrebno predložiti:

 • Izjavo, da je inštalacija objekta pripravljena za priklop naprave za samooskrbo in da je naprava za samooskrbo skladna z Uredbo in Pravilnikom o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE.
 • Potrdilo Agencije za energijo za obstoječo proizvodno napravo, da ni vključena v podporno shemo po 372. členu EZ-1.
 • Izjavo proizvajalca proizvodne naprave, da so zaščite v proizvodni napravi nastavljene skladno s standardom SIST EN 50438 za prvič priključeno napravo za samooskrbo.
 • Navodila za uporabo naprave za samooskrbo v slovenskem jeziku za prvič priključeno napravo.
 • Pogodbo o samooskrbi za obstoječe (ali novo) merilno mesto sklenjeno z dobaviteljem.
 • V primeru prve priključitve merilnega mesta za odjem še ostale priloge iz Vloge za priključitev in uporabo sistema.

Sončna elektrarna na ključ

Zaupajte nam izgradnjo lastne sončne elektrarne. Pomagali vam bomo pridobiti lasten vir energije, izkoristite ga in s pomočjo družbe Elektro Ljubljana OVE d.o.o. zgradite svojo sončno elektrarno.
S svojo storitvijo 100% na ključ vam zagotavljamo vrhunsko in kakovostno izvedbo sončne elektrarne na strehah stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij ali poslovnih objektov.

Za vas pripravimo:

 • Tehnično rešitev vaše ideje.
 • Vso potrebno dokumentacijo.
 • Pomagamo pri zagotavljanju ugodnega financiranja.
 • Prevzamemo izvedbo vseh del.
 • Poskrbimo za priključitev v omrežje in skrbimo za redno vzdrževanje.

Zakaj smo vaš najboljši partner:

 • Imamo dolgoletne izkušnje na področju gradenj elektrarn iz obnovljivih virov energije.
 • Ponujamo kakovostno izvedbo in strokovno usposobljen kader.
 • Pomagamo pri zagotavljanju ugodnega financiranja.
 • Zagotavljamo vam hitro in enostavno pridobitev vseh potrebnih soglasij za priklop na omrežje.