• Avtor: Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
  • 26.05.2019

PAMETNI LESENI DROG

 

 

Elektro Ljubljana OVE d.o.o. je partner v konzorciju raziskovalno razvojnega projekta (RRI projekt) »Pametni leseni drogovi za distribucijska omrežja električne energije« v katerem je skupaj z Energa TM d.o.o. in SES d.o.o. pridobil sofinanciranje na javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Projekt bo sofinanciran v višini do 333.475,95 EUR.

Namen razvojnega projekta je razviti nov visokotehnološki izdelek, ki bo omogočal spremljanje stanja lesene infrastrukture električnih distributerjev – lesenih drogov. S pomočjo pridobljenih podatkov bo mogoče napovedovati stopnjo dotrajanosti lesenih drogov v elektro distribucijskem omrežju ter s tem povečati zanesljivost oskrbe oz. eliminirati prekinitev električne oskrbe zaradi dotrajanosti lesenih drogov.

RRI projekt izpolnjuje cilj razvoja globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij, saj gre za razvoj visoko tehnološkega produkta, ki bo z zbiranjem meritev ter analizo oz. pametnim procesiranjem, olajšal ter optimiziral delo in stroške distribucijskih omrežij. S tem bo produkt močno prispeval k modernizaciji in informatizaciji omrežij.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.